Technology Analytics

Cyber Attack

Cyber Attack

ความหมาย

คือการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต


ตัวอย่าง

  1. Attack (การโจมตี) ผมแบ่งเป็น 5 ประเภท
    Network attack คือโจมตีระบบ network ที่ดังๆ และได้ยินบ่อย เช่น Denial of Service, Man in the Middle, DNS poisoning เป็นต้น
  2. Wireless attack คือ โจมตีระบบ wireless network เช่น Sniffing, Evil twins
  3. Password attack คือ การพยายามแกะ password
  4. Social engineering attack คือ ใช้วิธีการทางสังคมต่างๆ ในการหลอก
  5. Application attack คือ โจมตีโดยช่องโหว่ใน app เช่น SQL injection, Cross-site scripting
NATTAPON GLARHARN

You may also like

Technology Analytics

Blockchain

Blockchain ความหมาย เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (Data structure) แบบหนึ่ง ที่ทำให้ข้อมูล Digital transaction ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุกๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ...
Technology Analytics

Bitcoin

Bitcoin Bitcoin (อ่านว่า บิด-คอย โดยมีตัวย่อคือ BTC ) คือสกุลเงินดิจิตอลที่คิดค้นขึ้นมาโดยทีมงานของคุณ ซาโตชิ นากาโมโตะ ชาวญี่ปุ่น ที่ต้องการสร้างสกุลเงินที่เป็นสกลุกลางของโลก ไม่ต้องผ่านธนาคารทำให้ประหยัดค่าธรรมเนียมในการโอน ...
Technology Analytics

Cyber-Crime

Cyber-Crime ความหมาย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงการกระทำที่ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมผ่านทาง เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เครื่อข่ายระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการก่อเหตุ ตัวอย่าง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *