Cyber-Crime

ความหมาย

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงการกระทำที่ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมผ่านทาง เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เครื่อข่ายระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการก่อเหตุ

ตัวอย่าง

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ
1. การเจาะระบบรักษาความปลอดภัย ทางกายภาพ ได้แก่ ตัวอาคาร อุปกรณ์และสื่อต่างๆ
2. การเจาะเข้าไปในระบบสื่อสาร และการ รักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ข้อมูลต่างๆ
3. เป็นการเจาะเข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัย ของระบบปฏิบัติการ(Operating System)
4. เป็นการเจาะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการกระทำความผิด

NATTAPON GLARHARN

You may also like

Technology Analytics

Blockchain

Blockchain ความหมาย เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (Data structure) แบบหนึ่ง ที่ทำให้ข้อมูล Digital transaction ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุกๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ...
Technology Analytics

Bitcoin

Bitcoin Bitcoin (อ่านว่า บิด-คอย โดยมีตัวย่อคือ BTC ) คือสกุลเงินดิจิตอลที่คิดค้นขึ้นมาโดยทีมงานของคุณ ซาโตชิ นากาโมโตะ ชาวญี่ปุ่น ที่ต้องการสร้างสกุลเงินที่เป็นสกลุกลางของโลก ไม่ต้องผ่านธนาคารทำให้ประหยัดค่าธรรมเนียมในการโอน ...
Technology Analytics

Cyber Attack

Cyber Attack ความหมาย คือการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต ตัวอย่าง Attack (การโจมตี) ผมแบ่งเป็น 5 ประเภท Network attack คือโจมตีระบบ ...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *